Algemene Voorwaarden   Dakservice Steinfort


1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten die worden aangegaan tussen Dakservice Steinfort en haar klanten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Offertes
Alle offertes van Dakservice Steinfort zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

3. Opdrachtbevestiging
Opdrachten worden schriftelijk bevestigd door Dakservice Steinfort. De klant gaat akkoord met de opdrachtbevestiging door deze te ondertekenen of per e-mail te bevestigen.

4. Uitvoering van Werkzaamheden
Dakservice Steinfort zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogen en in overeenstemming met de geldende normen en voorschriften uitvoeren.

5. Betaling
Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Bij overschrijding van deze termijn is de klant van rechtswege in verzuim.

6. Aansprakelijkheid
Dakservice Steinfort is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie van de klant. De aansprakelijkheid van Dakservice Steinfort is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

7. Overmacht
Indien Dakservice Steinfort door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Dakservice Steinfort kunnen worden toegerekend.

8. Klachten
Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking, schriftelijk aan Dakservice Steinfort te worden gemeld.

9. Geschillen
Op alle overeenkomsten en geschillen tussen Dakservice Steinfort en haar klanten is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Dakservice Steinfort is gevestigd.

10. Wijzigingen
Dakservice Steinfort behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe overeenkomsten en diensten.

 

©2024 dakservice steinfort